Alimentare cu apa si canalizare

Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si supervizarea lucrarilor in cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Galati, in perioada 2014 - 2020” (partener) februarie 2019 - prezent

Obiectivele contractului:
 
Obiectivul general al contractului de asistenta tehnica este asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului si supervizarea lucrarilor necesare implementării proiectului
 
Obiectivele specifice pentru activitățile de asistență tehnică pentru managementul proiectului sunt:
- Acordarea de sprijin calificat si eficient OR in managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;
- Asigurarea sprijinului calificat pentru ca OR sa poata opera in conditii de eficienta.
- Asigurarea publicitatii si promovarea adecvata a masurii si informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructie si obiectivele propuse in Proiect conform Manualului de Identitate Vizuală pentru Instrumentele Structurale în România;
- Optimizarea si modelarea hidraulica a retelelor de apa/canal in aria proiectului;
- Asigurarea conditiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne si eficiente a retelelor de apa si canalizare din cadrul localitatilor si aglomerarilor respective;
- Asigurarea conditiilor pentru reducerea pierderilor in retelele de apa;
- Asigurarea implementarii optime a contractelor de lucrari prin gestionarea calitatii apelor reziduale descarcate in reteaua publica de canalizare conform limitelor impuse de prevederile legislatiei in vigoare si tinand cont de impactul potential asupra procesului de epurare al apelor uzate colectate;
- Asigurarea implementarii strategiei de management al namolului rezultat din procesul tehnologic al statiilor de tratare apa si al statiilor de epurare;

- Asigurarea suportului necesar DIP privind implementarea programului de investitii curent si a programul de investitii pe termen mediu si lung;
- Asigurarea sprijinului OR pentru extinderea sistemului GIS la nivelul intregii arii proiectului;
- Actualizarea Devizului general, inclusiv a documentelor conexe şi a analizei Cost-Beneficiu, ori de cate ori situatia o impune;
 

 

                  

- Asigurarea conformității cu prevederile Directivei CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004 cu completarile si actualizarile ulterioare, referitoare la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.

Obiectivele specifice pentru activitățile de supervizare a lucrărilor proiectului sunt:

- Realizarea de economii în ceea ce priveşte costurile operaţionale implicate în managerierea sistemelor de apă şi canalizare.
- Atenuarea riscurilor asupra sănătăţii cu privire la descărcările de apă uzată netratată sau tratată insuficient, precum şi eliminarea riscurilor de inundaţii ;
- Asigurarea sprijinului Operatorului Regional in intalnirile lunare de progres cu inginerul si toti contractorii in vederea stabilirii progresului proiectului aprobat prin Decizia de finantare;

Sursa de finantare: Programul Operational Infrastructura Mare 2014 - 2020, bugetul de stat, bugetul local
 
Beneficiar: SC APA CANAL SA Galati
 

 
Servicii de proiectare, verificare si actualizare deviz general si servicii de asistenta tehnica in cadrul contractului de Asistenta Tehnica pentru Mangementul Proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare în judetul Timis” (subcontractant)
septembrie 2011 - decembrie 2015
 
 

Obiectivele contractului:
 
Prin prestarea de servicii de asistenta tehnica s-a urmarit atingerea urmatoarelor obiective generale:
- asigurarea unui management eficient pentru implementarea Proiectului,
- elaborarea proiectelor tehnice in termenul indicat in contract.
- elaborarea documentatiilor de atribuire.

Asistenta Tehnica (AT) a sprijinit implementarea si monitorizarea programului si a contribuit la atingerea obiectivului global si a celor specifice ale POS Mediu.

Obiectivele specifice au fost:
- Acordarea de sprijin calificat si eficient AC in managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare;
- Sprijinirea AC in elaborarea documentatiei necesare pentru justificarea cresterilor de tarife;
- Actualizarea strategiei de gestionare, in conditii optime de mediu, a namolului si materiilor reziduale generate de procesul tehnologic al statiilor de epurare si statiilor de tratare;
- Elaborarea proiectelor tehnice pentru 11 pachete de contracte de tip “executie” lucrari (asimilate FIDIC Rosu);
- Elaborarea documentatiilor de obtinere avize, acorduri si autorizatii solicitate prin Certificatul de Urbanism pentru 11 pachete de contracte de tip  “executie lucrari” (asimilate FIDIC Rosu);
- Elaborarea documentatiilor de atribuire, inclusiv documentele suport, conform Ordonantei de Urgenta nr. 34, cu modificarile si completarile ulterioare pentru contractele de tip “executie lucrari” (asimilate FIDIC Rosu si tip “proiectare si executie lucrari” (asimilate FIDIC Galben);
- Acordarea de sprijin tehnic si juridic in faza de achizitie publica a contractelor din cadrul proiectului;
- Asigurarea sprijinului pentru AC astfel incat Contractul de Finantare sa se implementeze cu respectarea indicatorilor fizici, financiari si de performanta stabiliti in Cererea de finantare si SF aprobat, precum si cu respectarea prevederilor din Contractul de Finantare;
- Actualizarea Master Plan-ului pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare pentru judetul Timis, inclusiv planul de investitii prioritare pentru perioada 2014 - 2018;
- Asigurarea publicitatii adecvate a proiectului si informarea corecta a populatiei privind lucrarile de constructie propuse în Proiect, conform Manualului de Identitate Vizuala pentru Instrumentele Structurale în România 2007-2013.

Sursa de finantare : Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, bugetul de stat, bugetul local, credit Operator Regional
 
Beneficiar: SC AQUATIM