Termeni si conditii


Politica de Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal          

Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este foarte importanta pentru Proiect Consulting SRL (denumita in continuare „Proiect Consulting” sau „operatorul”), persoana juridica româna, cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Iacob Felix nr. 17-19, parter, cod de inregistrare fiscala RO 9220379, inregistrata la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti cu nr. J40/6164/2003. Ne dorim ca dumneavoastra sa fiti informat corespunzator cu privire la modul si scopurile in care Proiect Consulting SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal.
 

 1. Scop
 
Scopul acestei Politici de Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (denumita in continuare „Politica de Securitate”) este de a stabili masurile necesare si responsabilitatile angajatilor Proiect Consulting SRL cu atributii de prelucrare a datelor cu caracter personal si/sau, dupa caz, ale persoanelor imputernicite de Proiect Consulting SRL, pentru indeplinirea obligatiilor referitoare la garantarea si protejarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor fizice, in special a dreptului la viata intima, familiala si privata, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
 1. Domeniu de aplicare
 
Prezenta politica se aplica tuturor angajatilor Proiect Consulting SRL cu atributii de prelucrare a datelor cu caracter personal si/sau, dupa caz, persoanelor imputernicite.
 
 1. Termeni si definitii
 
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date:
 
 • Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal: o autoritate publica independenta care, potrivit legii, are atributii referitoare la supravegherea respectarii legislaţiei protectiei datelor cu caracter personal. In România, aceasta autoritate de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice; datele privind sanatatea, viata sexuala sau orientarea sexuala a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita „persoana vizata”). O persoana fizica este identificabila daca poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, numar de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identitatii fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, in notiunea de date cu caracter personal sunt incluse urmatoarele: numele si prenumele; adresa de domiciliu sau de resedinta; adresa de e-mail; numarul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocatie. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastra pe care le prelucram sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizica sau juridica care decide de ce (in ce scop) si cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, raspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine in primul rând operatorului. In relatia cu dumneavoastra, noi suntem operatorul, iar dumneavoastra sunteti persoana vizata.
 • Persoana imputernicita: orice persoana fizica sau juridica care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului, alta decât angajatii operatorului.
 • Persoana vizata: persoana fizica la care se refera (careia ii „apartin”) anumite date cu caracter personal. In relatia cu noi (operatorul), dumneavoastra sunteti persoana vizata.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operatiune/set de operatiuni efectuata/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea inseamna orice operatiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent daca prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat tert: un stat din afara Uniunii Europene si a Spatiului Economic European.
 
 1. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
 
 • Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Proiect Consulting SRL cu buna-credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
 • Datele cu caracter personal sunt colectate de Proiect Consulting SRL in scopuri bine determinate, explicite si legitime, iar prelucrarea ulterioara nu va fi incompatibila cu aceste scopuri.
 • Datele cu caracter personal sunt adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate.
 • Datele cu caracter personal nu se stocheaza de catre Proiect Consulting SRL pentru o perioada mai lunga decât este necesar pentru realizarea scopurilor in care au fost colectate.
 • Proiect Consulting SRL a luat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala, precum si cu privire la stergerea sau rectificarea datelor inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si pentru care vor fi ulterior prelucrate.
 
 1. Categoriile de date si scopul utilizarii datelor cu caracter personal
 
Datele cu caracter personal la care se face referire in prezenta Politica de Securitate includ elemente de identificare de tipul: nume si prenume, numele si prenumele reprezentantilor legali, telefon/ fax, adresa de domiciliu / resedinta, adresa de e-mail, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate/ pasaportului, loc de munca, profesie, formare profesionala – diplome – studii, date bancare sau alte asemenea, care servesc la identificarea dumneavoastra sau a persoanelor care va reprezinta ori pe care le reprezentati.
Proiect Consulting SRL colecteaza, utilizeaza, prelucreaza si furnizeaza datele personale oferite de dumneavoastra in scopul executarii sau incheierii unor contracte si a indeplinirii unor obligatii legale.
Datele personale sunt destinate utilizarii de catre Proiect Consulting SRL. O parte din aceste date (numai cele necesare) pot fi comunicate catre parteneri contractuali ai Proiect Consulting SRL.
 
 1. Reguli generale
 
Prezenta Politica de Securitate stabileste masuri tehnice si organizatorice implementate de Proiect Consulting SRL pentru indeplinirea obligaţiilor referitoare la confidentialitatea si securitatea prelucrarilor efectuate in cadrul activitatii sale. Prin cerinte minime de securitate este avut in vedere un complex de masuri tehnice, informatice, organizatorice, logistice si proceduri prin care se asigura un nivel minim de securitate al prelucrarilor, conform art. 20 din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Legea nr. 677/2001) si in conformitate cu cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, aprobate prin Ordinul nr. 52/2002 emis de Avocatul Poporului (Ordinul nr. 52/2002).
Proiect Consulting SRL a adoptat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii, accesului neautorizat sau oricarei alte forme de prelucrare ilegala.
 
Pentru indeplinirea prevederilor legale aferente si in vederea satisfacerii cerintelor pastrarii in siguranţa a datelor si informatiilor, Proiect Consulting SRL a elaborat si implementat masuri organizatorice si tehnice orientate pe anumite directii de actiune:
 • identificarea si autentificarea utilizatorului;
 • tipul de acces;
 • colectarea datelor;
 • executia copiilor de siguranta;
 • computerele si terminalele de acces;
 • fisierele de acces;
 • instruirea personalului;
 • sistemele de telecomunicatii;
 • folosirea computerelor;
 • imprimarea datelor.
 
 1. Proceduri specifice 
 
 • Identificarea si autentificarea utilizatorului
Prin utilizator se intelege orice persoana care actioneaza sub autoritatea Proiect Consulting SRL, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.
Pentru a dobândi acces la date cu caracter personal, utilizatorii trebuie sa se identifice.
Orice utilizator care primeste acces la baza de date cu caracter personal este informat ca trebuie sa pastreze confidentialitatea datelor de autentificare si sa raspunda in acest sens in fata operatorului.
Accesul utilizatorilor la bazele de date cu caracter personal gestionate in sistem manual se face numai pe baza unei liste a operatorilor, aprobata de conducerea Proiect Consulting SRL.
 
 • Tipul de acces
Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru indeplinirea atributiilor alocate de Proiect Consulting SRL. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de acces dupa functionalitate (administrare, introducere, prelucrare, salvare etc.) si dupa actiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, stergere), precum si procedurile privind aceste tipuri de acces.
Personalul care asigura suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru rezolvarea incidentelor si a problemelor aparute in utilizarea sistemelor informatice.
Computerele si serverele care contin bazele de date cu informatii cu caracter personal se afla in incaperi cu acces controlat.
Operatorul a stabilit modalitati stricte prin care se vor distruge datele cu caracter personal.
 
 • Colectarea datelor
Proiect Consulting SRL desemneaza operatori imputerniciti (utilizatori autorizati) pentru operatiile de colectare, introducere si prelucrare de date cu caracter personal intr-un sistem informatic sau in sistem manual.
Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de catre utilizatori autorizati desemnati de operator.
 
 • Executia copiilor de siguranta
Sistemul informatic efectueaza, in mod automat, un back-up al datelor, pentru o eventuala recuperare a acestora, in cazul pierderii, distrugerii sau disfunctionalitatii sistemelor informatice.
Copiile de siguranta se stocheaza intr-un loc cu acces restrictionat.
 
 • Computerele si terminalele de acces
Computerele sunt amplasate in incaperi cu acces controlat, care se pot incuia.
Utilizatorii sunt instruiti astfel incât bazele de date cu informatiile cu caracter personal sa fie inchise, in cazurile când acestea sunt deschise, daca prin preajma se afla persoane neautorizate.
Serverele care gazduiesc bazele de date pot fi accesate doar in mod controlat, pe baza de drepturi de acces.
 
 • Fisierele de acces
Proiect Consulting SRL ia masuri ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal sa fie inregistrata intr-un registru pentru prelucrarile manuale de date cu caracter personal, stabilit de operator.
Informatiile inregistrate in registru vor fi:
 • numele utilizatorului;
 • numele fisierului accesat (fisei);
 • numarul inregistrarilor efectuate;
 • tipul de acces;
 • codul operatiei executate sau programul folosit;
 • data accesului (an, luna, zi);
 • timpul (ora, minutul, secunda).
 
Operatorul este obligat sa pastreze registrul de acces cel putin 2 ani, pentru a fi folosite ca probe in cazul unor investigatii. Daca investigatiile se prelungesc, registrul se va pastra pâna la finalizarea investigatiilor si a oricaror actiuni in legatura cu acestea.
 
 • Sistemele de telecomunicatii 
Proiect Consulting SRL, prin utilizatorii autorizati, realizeaza periodic controlul autentificarilor si tipurilor de acces pentru detectarea unor disfunctionalitati in ceea ce priveste folosirea sistemelor de telecomunicatii. Prin sistemele de telecomunicatii se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.
 
 • Instruirea personalului
Utilizatorii care au acces la bazele de date cu caracter personal sunt instruiti cu privire la prevederile Legii nr. 677/2001, la cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal prevazute de Ordinul nr. 52/2002, precum si cu privire la importanta mentinerii confidentialitatii acestora si riscurile pe care le comporta prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
 • Folosirea computerelor
Pentru menţinerea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal (in special impotriva virusilor informatici) Proiect Consulting SRL a luat urmatoarele masuri:
 • a interzis folosirea de catre utilizatori a programelor software care provin din surse nesigure;
 • utilizatorii nu au drepturi de administrator pe computere, prin urmare nu pot instala programe software fara a anunta compartimentul care asigura suportul tehnic;
 • se utilizeaza software cu licenta;
 • computerele sunt protejate cu programe antivirus.
 
 • Imprimarea datelor
Imprimarea datelor cu caracter personal se va realiza numai de catre utilizatorii desemnati si numai in scopul precizat in prezentele reguli.
 
 1. Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate
 
Aveti urmatoarele drepturi:
 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele dvs. pe care le prelucram sau le controlam sau la copii ale acestora; aveti, de asemenea, dreptul de a obtine de la noi informatii cu privire la natura, prelucrarea si divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveti dreptul de a obtine rectificarea inexactitatilor datelor dvs. pe care le prelucram sau le controlam.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveti dreptul de a obtine de la noi stergerea datelor dvs. pe care le prelucram sau le controlam.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor. Aveti dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dvs. pe care le prelucram sau le controlam.
 • Dreptul de a obiecta. Aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. de catre noi sau in numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveti dreptul de a obtine transferul catre un alt operator al datelor dvs. pe care le prelucram sau le controlam.
 • Dreptul la retragerea consimtamântului. In situatiile in care prelucram datele dvs. in temeiul consimtamântului dvs., aveti dreptul de a va retrage consimtamântul; puteti face aceasta in orice moment, cel putin la fel de usor precum ne-ati acordat initial consimtamântul; retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor dvs. pe care am realizat-o inainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dvs. de catre noi sau in numele dvs.

 
 
Cum va puteti exercita drepturile
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a va retrage consimtamântul, atunci când va prelucram datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice intrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din aceasta informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrarii datelor dvs. de catre noi, va rugam sa folositi oricând doriti detaliile de contact din sectiunea CONTACT.
 

Acest site utilizeaza cookie-uri

Va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos.
Acest website foloseste cookie-uri proprii (esentiale) pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.


Ce este un cookie?

Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt trimise catre computerul dumneavoastra atunci cand vizitați un site Web. Cookie-urile sunt apoi retrimise catre site-ul originar la fiecare vizita ulterioara sau catre un alt site web care recunoaște acel cookie. Cookie-urile acționeaza ca o inregistrare pentru un site web, care permite computerului dumneavoastra sa rețina vizitele pe site-ul nostru. Cookie-urile pot inregistra, de asemenea, preferințele dumneavoastra, pentru a imbunatați experiența utilizatorului, dar pot și filtra reclamele vizibile relevante pentru dumneavoastra.

Care sunt cookie-urile utilizate?

Cookie-uri de performanța/analitice

Unele dintre cookie-urile de pe site-ul nostru colecteaza informații despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web etc. Aceste cookie-uri nu colecteaza informații care identifica vizitatorii. Toate informațiile despre aceste cookie-uri sunt colectate și agregate și raman confidențiale. Acestea sunt folosite doar pentru a imbunatați modul in care funcționeaza site-ul nostru.

Site-ul nostru folosește cookie-uri Google Analytics. Informațiile colectate de catre aceste cookie-uri sunt transferate și stocate de catre Google pe serverele proprii, in conformitate cu practicile sale de confidențialitate. Google utilizeaza informatiile colectate pentru a evalua modul in care site-ul web este utilizat in vederea realizarii de rapoarte privind activitatea de pe site (destinate operatorilor acestuia), precum si pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site si de utilizarea internetului. Adresa IP transmisa catre Google Analytics prin browser-ul dumneavoastra nu este consolidata cu alte date de la Google. Puteti bloca utilizarea fisierelor „cookies” folosind software-ul browser-ul si, de asemenea, puteți preveni inregistrarea și prelucrarea datele cu privire la modul de utilizare a site-ului nostru de catre Google pe baza de cookie-uri (inclusiv adresa IP) prin descarcarea și instalarea plug-inului disponibil la link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Puteți gasi mai multe informații despre condițiile de utilizare și protecție a datelor, la  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Cookie-uri esentiale

Aceste cookie-uri sunt absolut necesare pentru functionarea corespunzatoare a unui site web.  Site-ul nostru utilizeaza o facilitate pentru retinerea limbii (RO/EN), fara de care nu ar fi posibilia trecerea de la o sectiune la alta a site-ului in limba respectiva. Prezenta facilitate este temporara si dureaza cat sunteti pe site.

Plugin-uri de retele sociale

Serviciile noastre fac uz de plugin-uri de rețele sociale ("plugins"). Cand utilizați un serviciu care conține plugin-uri, informațiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. catre operatorul de rețea sociala. Nu avem nici o influența asupra datelor colectate de Plugin. Daca sunteți conectat in rețeaua sociala, utilizarea de catre dvs. a serviciului nostru poate fi facuta referinta catre contul dvs. de rețea sociala. Daca veti interacționa cu plugin-uri, spre exemplu, facand clic pe "Like", "Follow" sau "Share", sau introduceți un comentariu, informațiile pot aparea in mod automat in profilul dvs. de rețea sociala. Chiar daca nu sunteți conectat la contul dvs. de rețea sociala, este posibil ca plugin-uri sa transmita adresa IP catre operatorii de rețea sociala. Va rugam sa luati in considerare acest lucru atunci cand utilizați serviciile noastre. Pentru informațiile despre operatorii de rețele sociale de plugin-uri utilizate in serviciile noastre ("operatori"), va rugam sa consultați de mai jos:

Operatorii de plugin-uri utilizate in serviciile noastre

Daca sunteți un membru de una sau mai multe dintre urmatoarele rețelele sociale și nu doriți ca Operatorul sa conecteze datele cu privire la utilizarea de catre dvs. a serviciilor noastre, cu datele dvs. de membru deja stocate de catre Operator, va rugam sa intrați pe rețeaua sociala inainte de a utiliza serviciile noastre.

Facebook

Operator de date: Facebook Ireland Limited, Hanovra Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irlanda ("Facebook"). Pentru mai multe informatii puteti vizita politica de confidențialitate a Facebook accesand https://www.facebook.com/about/privacy/.

LinkedIn

Operator de date: LinkedIn Irlanda, Gardner House, Wilton Place, Wilton Plaza, Dublin 2, Irlanda ("LinkedIn"). Pentru mai multe informatii puteti vizita politica de confidențialitate LinkedIn accesand http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv.


Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

In prezent, cookie-urile se regasesc aproape in toate site-urile datorita particularitatilor acestora de a livra experiente adaptate la specificul vizitatorlor. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite utilizatorului sa acceseze toate resursele informationale regasite pe un anumit site. Din acest motiv, merita avute in vedere cateva sfaturi, dupa cum urmeaza:

- Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil al securitatii utilizarii cookie-urilor.
- Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
- Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
- Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware. Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri, impiedicand browserul sa acceseze website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos.


Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Browser-ul poate fi setata pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau sa fie acceptate de la un site anume.

Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in "optiuni" sau in meniul de "preferinte" al browser-ului tau. Daca nu regasiti aceste setari, accesati sectiunea de “help” a browser-ului.
Mai jos sunt redate link-uri pentru gestionarea cookie-urilor in cazul utilizarii urmatoarelor browser-e: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari si Opera

Cookie settings in Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Cookie settings in Mozilla https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Cookie settings in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Cookie settings in Safari https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=en_US
Cookie settings in Opera http://www.opera.com/help/tutorials/

Puteti citi mai mult despre cookie-uri la:
http://cookies.apti.ro/
http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Internet/all_about_cookies.asp